Fără categorie

APIA-támogatások, 2021.: Benyújthatják a kérelmeket a mezőgazdasági termelők a gázolaj kifizetésére

Mezőgazdasági támogatások iránti kérelmek az APIA-hoz 2021-re! A mezőgazdasági termelők ebben az időszakban nyújtják be a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) központjaihoz a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának csökkentésére vonatkozó állami támogatási rendszerhez kapcsolódó finanszírozási kérelmeket 2021-re.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO-hoz december 2-án, szerdán eljuttatott közlemény szerint december 2-31. között kell benyújtani a kérelmeket a gázolaj támogatására az ügynökség megyei, illetve bukaresti központjába attól függően, hogy melyik körzetben találhatók azok a mezőgazdasági egységek, amelyekre támogatást igényelnek, vagy hogy hova nyújtották be az egységes támogatási kérelmeket a 2020-as kampány keretében. Az APIA gázolaj-támogatása az egyik olyan kifizetés, amelyet a gazdák jövőre kapnak meg.

• Kik kaphatnak gázolaj-támogatást 2021-ben
• Az APIA 2021-es gázolaj-támogatásának feltételei
• Az APIA 2021-es gázolaj-támogatása – szükséges dokumentumok

Kik kaphatnak gázolaj-támogatást 2021-ben

Az APIA szerint a gázolaj-támogatás kedvezményezettjei 2021-ben a következők:

a) a mezőgazdasági termelők, engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet és ennek utólagos módosításainak és kiegészítésének előírásai szerint hoztak létre, és amelyek szerepelnek a mezőgazdasági nyilvántartásban, a Farmjegyzékben, Szőlőültetvények jegyzékében vagy más földjegyzékben, és amelyek a mezőgazdasági földterületeket a hatályos jogszabályok szerint egyéni vagy társulási formában hasznosítják a mezőgazdasági termelés érdekében;

b) a mezőgazdasági termelők, engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet és ennek utólagos módosításainak és kiegészítésének előírásai szerint hoztak létre, és/vagy jogi személyek, elismert termelői csoportok vagy elismert termelői szervezetek, amelyeket bejegyeztek az Országos Állategészségügyi Hatóság nyilvántartásába, és amelyek a hatályos jogszabályokkal összhangban egyénileg vagy társulva tartanak, nevelnek vagy hasznosítanak állatokat a mezőgazdasági termelés céljából;

c) a Földjavító Szervezetek Országos Nyilvántartásába (Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare) és a Földjavítások Nemzeti Igazgatóságához (Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare) bejegyzett földjavító szervezetek és földjavító szervezetek szövetségei, a földjavításról szóló 138/2004-es törvény szerint, újra kiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;

d) A mezőgazdaság szakterületen tevékenykedő kutatószervek / -szervezetek, egyetemek, intézetek, valamint kutatási és fejlesztési állomások jogi státuszuktól vagy finanszírozási módjuktól függetlenül, amelyek fő célja az alapkutatás, az ipari kutatás vagy a kísérleti fejlesztések elvégzése, eredményeinek ismertetése oktatás, publikálás vagy technológia transzfer által.

A természetes személyek akkor fogadhatók el a rendszer potenciális kedvezményezettjeként, ha az előzetes megállapodásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül, de legkésőbb az első negyedéves kérelem benyújtásának napjáig engedélyezett természetes személyként vagy egyéni vállalkozásként jegyzik be őket a 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Az APIA 2021-es gázolaj-támogatásának feltételei

Az APIA azt is hangsúlyozza, hogy a támogatás odaítélésének szabályai a növényi, állattenyésztési és/vagy a földjavítástól függően a következők:

a) be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába gazdálkodói azonosítóval;

b) be kell legyen jegyezve az APIA nyilvántartásba,esetenként a Szőlőültetvények jegyzékébe az általuk megművelt területekkel;

c)be kell legyen jegyezve a mezőgazdasági nyilvántartásba a használt mezőgazdasági területekkel, beleértve a védett területeket (üvegházak és szoláriumok), valamint adott esetben a szarvasmarha / juh / kecske / sertés / madár / méhcsalád / selyemhernyó állománnyal;

d)be kell legyen jegyezve az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság Országos Állatnyilvántartó (RNE) jegyzékébe, vagy rendelkezniük kell sertések / madarak / méhcsaládok / selyemhernyók állat-egészségügyi nyilvántartási / engedélyezési okmányával;

e) az általuk megművelt területeknek legalább egy hektárnak, a mezőgazdasági parcella felületének pedig legalább 0,3 ha-nak kell lennie, továbbá üvegházak, szoláriumok, szőlőültetvények, gyümölcsösök, komlónövények, faiskolák, gyümölcsbokrok esetében a mezőgazdasági parcella felületének legalább 0,1 ha-nak kell lennie, és / vagy adott esetben minimális számú állattal kell rendelkeznie. Az üvegházakban termesztett zöldségek esetében, amelyekhez a termeléstől függő támogatási programot biztosítják, a gazdaság minimális területe 0,3 ha, a telek minimális területe 0,03 ha. Ettől eltérően a gombák esetében az önkormányzatok által kiállított igazoláson szereplő területet veszik figyelembe.

f) mezőgazdasági termelés végett tartsa/nevelje/ azon állatokat / madarakat / méhcsaládokat / selyemhernyókat, amelyhez állami támogatást igényel;

g) motorral működő öntözőberendezések használata.

Az APIA 2021-es gázolaj-támogatása – szükséges dokumentumok

Az előzetes megállapodási kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

a) személyazonosító igazolások és nyilvántartási okmányok másolata;

b) az önkormányzat által kiállított igazolás a megművelt mezőgazdasági területekről, beleértve a védett területeket / adott esetben állatállományokat / madárcsaládokat / méhcsaládokat / selyemhernyókat;

c) az Országos Szőlészeti és Bortermék Hivatal (Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole) által kiállított igazolás a szőlőtermesztők esetében;

d) azon területek helyzete és azoknak a növénykultúrák becsült szerkezete, amelyekhez állami támogatást igényel, továbbá esetenként a becsült gombatermés;

e) a sertések / madarak / méhcsaládok / selyemhernyók állat-egészségügyi nyilvántartását / engedélyét igazoló dokumentum másolata;

f) a forgó / átlag állomány éves becslése a fajtól függően, a kimutatást az igénylő készíti

g) igazolás, hogy a kérelmező nem szerepel adósként a Földjavító Szervezetek Országos Nyilvántartásába bejegyezte földjavító szervezetek és a földjavító szervezetek szövetségei kimutatásában, illetve adott esetben a Országos Földfejlesztési Ügynökség, a víz- és áramszolgáltatók kimutatásában;

h) esetenként az öntözési / vízellátási szerződés másolata;

i) azok a gázolaj-mennyiségek, amelyekhez állami támogatást igényelnek;

j) a természetes személy az engedélyezett természetes személy vagy egyéni vállalkozás engedélyezésére vonatkozó kötelezettségvállalása, a 44/2008-as sürgősségi kormányrendelet szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A finanszírozásra vonatkozó előzetes megállapodást a megyei APIA központok adják ki, a megállapodási kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb 20 munkanapon belül.