Fără categorie

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: feltételek, dokumentumok, összegek és kifizetések

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: támogathatósági feltételek, benyújtandó dokumentumok és az összegek, amelyeket elkülönítettek erre az országos átmeneti támogatáson kívüli juttatásra. Az új támogatást azok a mezőgazdasági termelők vehetik igénybe, akiknek gazdaságában 2021. január 31-én legalább 3 szarvasmarhájuk volt. A juttatást az APIA – Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen keresztül nyújtják kivételes támogatásként.

A Mezőgazdasági Minisztérium közvitára bocsátotta a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét támogató állami rendszer létrehozásáról szóló sürgősségi rendelet tervezetét a COVID-19 járvány által kiváltott gazdasági válság fényében.

A legalább 3 szarvasmarhával rendelkező gazdálkodók kérelmezhetik az APIA-tól az új kifizetést 2020-ra, amelyet COVID állami támogatási formában fizetnek ki, és a pénzt az országos átmeneti támogatásra (ANT) szánt felső határból fizetik ki, ebből amúgy állatonként szimbolikus 1 euró összeg jár. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) szándéka az volt, hogy a rendszerből kiküszöbölje azokat az állatokat, amelyek már nem léteznek a gazdaságokban, de eddig azért vehettek fel utánuk támogatást, mert a 2013-as referenciadátumon még a gazdaságban voltak. Így az új időpont, amelyre a támogatásokat folyósítják, 2021. január 31-e.

A MADR által április 21-én, szerdán közvitára bocsátott sürgősségi rendelettervezet szerint a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét a COVID-járvány által kiváltott gazdasági válság negatív hatásai miatt ideiglenesen támogató állami rendszer 2021. december 31-ig érvényes, és célja a járvány okozta veszteségek kompenzálása.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: Ki részesülhet belőle?

Az idézett dokumentum szerint a támogatás kedvezményezettjei azok a tenyésztők, akik szarvasmarhafajhoz tartozó állatokat (szarvasmarhát és bivalyt) tartanak, egyéni és családi vállalkozások, engedélyezett természetes személyek, adott esetben természetes személyek, valamint jogi személyek.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: Odaítélési feltételek

A nyilvános vitára bocsátandó sürgőségi kormányrendelet szerint a szarvasmarha-állományok és / vagy a megtermelt és eladott tej mennyisége után nyújtott állami támogatási rendszer támogathatósági kritériumai:

a) a gazda legalább 3 szarvasmarhával rendelkezik, amelyek minimális életkora 2021 január 31-én 16 hónap, ehhez hozzárendelhető még a 2021. január 31-én legalább 7 hónapos szarvasmarhákat is, olzan gazdaságokról van szó, amelyek ANSVSA – kóddal rendelkeznek, és be vannak jegyezve a RNE-be;
b) 2021 januárjában termeltek és értékesítettek tehéntejet;
c) az állami támogatás kedvezményezettje eltérhet az állatok 2021.01.31-ai tulajdonosától a következő esetekben, feltéve, hogy a szervezeti forma megváltoztatása / nyilvántartásba vétele / az elhullás napja 2021.01.31 és az állami támogatási kérelem benyújtása között volt:
i. a kedvezményezett PFA, II, IF, és az állatok 2021. január 31-én szerepeltek az RNE-ben a PFA, II, IF-t képviselő CNP-jén;
ii. a kedvezményezett természetes személy (a PFA / II / IF képviselőjének CNP-je), és az állatok az RNE jegyzékben szerepelnek 2021. január 31-én a PFA / II / IF CUI-ával;
iii. a kedvezményezett az örökös, és az állatok 2021. január 31-én az elhunyt CNP-jén szerepelnek.
d) legyenek bejegyezve az egyedi azonosító nyilvántartásba (a továbbiakban: RUI), és rendelkezniük kell a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség által kiosztott egyedi regisztrációs kóddal;
e) ne legyen újraszervezés, felszámolás vagy csődeljárás alatt 2019. december 31-én az Országos Cégnyilvántartás Hivatalának jegyzéke szerint, vagy természetes személy esetében ne legyen nevükre a bíróságok által kiállított csőd megállapítására vonatkozó jogerős határozatát 2019. december 31-ig;
f) a szarvasmarhák után állami támogatást igénylő kedvezményezettek a megtermelt és eladott tej mennyiségére is igényelhetnek állami támogatást;
g) állami támogatást nyújtanak a leszállított és eladott tej mennyiségére, ha a kedvezményezettek állami támogatást is kérnek a szarvasmarha-állományra is;

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: Az igényléshez szükséges dokumentumok

A Mezőgazdasági Minisztérium által készített dokumentumból az is kiderül, hogy a szarvasmarha-állomány számára nyújtott állami támogatáshoz:

a) az Állatazonosító és Regisztráló Rendszer (SNIIA)) felhasználói által kiállított dokumentum, amelyből kiderül a legalább 16 hónapos szarvasmarhák száma és / vagy a legalább 7 hónapos szarvasmarhák száma 2021. január 31-én abban a kérvényben megjelenő gazdaságban / gazdaságokban, amelyek Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság által megadott kóddal rendelkeznek;
b) a dokumentumot a kedvezményezett kérésére állítják ki, és az SNIIA felhasználói elektronikus formában elküldik azt a helyi / megyei APIA központoknak.

• A megtermelt és értékesített tej mennyiségére nyújtott állami támogatás esetében:

a) az első vásárlóval legalább 6 hónapos időtartamra megkötött, 2021. január 31-én érvényes szerződés másolata a számla/számlák másolatával, vagy a mezőgazdasági ágazat termékei kereskedelmi könyve lapjainak másolatával együtt a termelő esetében, aki 2021 januárjában tejet termelt és értékesített;
b) a 2021. január 1-je előtt kiállított és legalább 2021. június 30-ig érvényes termelői bizonyítvány másolata, a mezőgazdasági ágazat termékei kereskedelmi könyve lapjainak másolatával együtt a termelő esetében, aki 2021 januárjában tejet termelt és értékesített;
c) az árut kísérő meghagyás másolata, valamint az összeggel kitöltött kifizetési rendelkezés / adóügyi dokumentumok az eladott tejre vonatkozóan a termelő esetében, aki 2021 januárjában tejet termelt és automatákon keresztül értékesített, függetlenül a szervezet jogi formájától;
d) a PFA, II, IF és SC esetében a tej 2021 januárjában történő értékesítésére vonatkozó számla / nyugta másolata;
e) a szállítást igazoló fuvarlevelek és a feldolgozóegységben a belépési-átvételi jegyzetek másolata, amely bemutatja a tej saját feldolgozóegységében történő januári kézbesítését és átvételét, valamint az ONRC által kiadott ellenőrző igazolás másolata, amelyből a tevékenység tárgya, azaz a tejfeldolgozás derül ki.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: A gazdáknak 30 nap áll rendelkezésükre, hogy leadják támogatási kérelmüket az APIA-hoz!

Az idézett forrás szerint az állami támogatás iránti kérelmek és az igazoló dokumentumok benyújtásának időtartama 30 munkanap, a periódus az állami támogatást jóváhagyó sürgősségi rendelet hatálybalépését követő nap kezdődik.

„Az állami támogatás iránti kérelmet és az igazoló dokumentumokat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség megyei / helyi / bukaresti központjaihoz kell benyújtani, vagy el lehet küldeni faxon, postán vagy elektronikus formátumban szkennelt dokumentumként e-mailben, feltéve, hogy a kedvezményezett törvényes képviselője aláírással vállalja a továbbított dokumentumok hitelességét” – áll még a tervezetben.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: A támogatás értéke

A MADR projektje szerint az állami költségvetésből, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2021-re jóváhagyott költségvetési rendelkezéseken belül származó teljes támogatási érték – 225.537.713,79 lej – a következőképpen oszlik meg:
a) 182.708.014,97 lej a szarvasmarha-állomány állami támogatására;
b) 42.829.698,82 lej a megtermelt és értékesített tej mennyiségére vonatkozó állami támogatásra;

Az állami támogatás összegét minden kedvezményezett számára a támogatható szarvasmarha-fejek számának és az előállított és eladott tej mennyiségének tonnában számított értéke alapján lehet kiszámítani, 200.000 euró felső határig.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: Maximális fizetés – 225.000 euró ugyanazon kedvezményezett esetében

Az idézett forrás szerint az állami támogatás halmozható ugyanazon kedvezményezett esetében a 225.000 euró összérték túllépése nélkül a CE – közlemény (IMM INVEST)3.1. szakaszának megfelelően nyújtott egyéb támogatási formákkal, és az egyéb, szintén az APIA által levezényelt támogatásokkal:

• a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét támogató állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló 149/2020-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott állami támogatás a COVID-19 járvány által kiváltott gazdasági válságban;
• a sertés-tenyésztők tevékenységét támogató állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló 150/2020-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott állami támogatás a COVID-19 járvány által kiváltott gazdasági válságban;
• a baromfi-tenyésztők tevékenységét támogató állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló 151/2020-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott állami támogatás a COVID-19 járvány által kiváltott gazdasági válságban;
• a borszőlő-tenyésztők tevékenységét támogató állami támogatási rendszer létrehozásáról szóló 205/2020-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott állami támogatás a COVID-19 járvány által kiváltott gazdasági válságban;
• 21. intézkedés – Egyedi intézkedés a FEADR kivételes átmeneti támogatásának biztosítására a 2014–2020 közötti PNDR keretében válaszul a COVID-19 járványra.

COVID – támogatás szarvasmarhák után, 2021.: Az APIA a támogatható állományok alapján számítja ki az összeget

A sürgősségi rendelet-tervezet azt is meghatározza, hogy a dokumentum jóváhagyása és a Hivatalos Közlönyben való közzététel után az APIA a következőképpen számítja ki a mezőgazdasági termelőknek fizetendő összegeket:

• Állatonként a támogatható szarvasmarhák teljes számának és az 182.708.014,97 lej felső határ figyelembe vételével;
• Tonna tejenként, a 42.829.698,82 lej maximális összeg és a támogatható tej teljes mennyiségének figyelembe vételével.

Eljárási szempontból az állami támogatásra esedékes összeget a következőképpen kell kiszámítani:

1. kiszámítják 200.000 eurónak megfelelő lej értékét a sürgősségi rendeletben meghatározott időpontban megállapított árfolyam szerint;
2. az így kapott értékből levonják a lejben kifejezett összegeket, amelyeket adott esetben a fenti támogatások révén nyújtottak;
3. ha a fenti támogatások révén odaítélt összegek már elérték a 200.000 eurós felső határt, akkor nem folyósítanak kifizetést erre az állami támogatási programra;
4. ha az állami támogatás esedékes összege kisebb, mint a többi támogatási rendszer értékeinek levonása után fennmaradt összeg, akkor az odaítélt összeget a támogatható szarvasmarha-állomány után folyósítják;
5. ha az állami támogatás iránti kérelem eredményeként esedékes összegek meghaladják a többi odaítélt támogatás levonása után fennmaradó összeget, akkor a nyújtott összeget a levonás után kiszámított összeg felső határához kötik;

A sürgősségi rendelet a Hivatalos Közlöny I. részében való közzétételt követő első napon lép hatályba. A kedvezményezettek az állami támogatást igazoló valamennyi dokumentumot az esedékes összeg kifizetésének napjától számított 10 pénzügyi évig őrzik.

Az euró / lej árfolyam a maximális összérték / összeg kiszámításához a Román Nemzeti Bank által megállapított, a sürgősségi rendelet hatálybalépésének napján érvényes árfolyam. Ha az Európai Bizottság az Európai Bizottság határozatának kiadása előtt módosítást kér ezen állami támogatási rendszerhez, ennek a sürgősségi rendeletnek a rendelkezéseit ennek megfelelően módosítani kell.

Az állami támogatás kifizetése 2021. december 31-ig megtörténik. A kifizetéseket 2021. december 31-ét követően nem folyósítják, ha kiderül, hogy azokat a kedvezményezettnek tulajdonítható okok miatt nem lehetett teljesíteni, illetve ha a gazdák nem egy érvényes számlaszámot közöltek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséggel.

Figyelem! A szarvasmarhákra vonatkozó 2021-es Covid támogatási rendszer csak azután lép hatályba, hogy a kormány jóváhagyta a sürgősségi rendelet-tervezetet, és közzétette a Hivatalos Közlönyben.
Április 19-én, hétfőn, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség bejelentette, hogy a gazdálkodók megkapják az állatonkénti támogatást, amelyet a nemzeti költségvetésből fizetnek: a kifizetéseket az ANTZ 7 – Leválasztott termelési rendszer a tej-, szarvasmarha-ágazatban és ANTZ – 8 Leválasztott termelési rendszer a hús-, marhahús-ágazatban azt követően eszközölik, miután a felső határokat közzétették a Hivatalos Közlönyben, és az APIA bejelentette a kifizetések megkezdését és az összegek szintjét.

Az idézett forrás szerint a gazdák 0,4213 eurót kapnak egy tonna tej után, azaz 2,052 lejt, 1.056.496,50 tonna tej után.

Az állatonként, húsmarhánként nyújtott támogatásért a gazdálkodók 1,0343 eurót, azaz állatonként 5,0396 lejt kapnak, 1.269.541 állatra.