Fără categorie

APIA-kérelem, 2021. A kérések módosítását május 31 – ig lehet benyújtani büntetés nélkül

Május 31. a határidő azoknak a gazdálkodóknak, akik módosítani akarják az egységes támogatási kérelmet, amelynek benyújtási határideje, szankciók nélkül, május 17-én járt le. Az idén megítélt mezőgazdasági vagy állattenyésztési támogatásokkal kapcsolatos módosításokat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA) lehet jelenteni, a 11/2021-es rendelet 9-es cikkelyének (2) bekezdése értelmében. A mezőgazdasági termelők május 31. után is benyújthatják az egységes támogatási kérelem módosítását, egészen a kérelem késedelmi szankciókkal történő benyújtási határidejének lejártáig, azaz június 11-ig, ebben a periódusban minden munkanapra 1 százalékos csökkentés jár a teljes, megítélt összegből.

Az APIA szerint a gazdálkodók csak akkor módosíthatják az egységes támogatási kérelmet, vagy vonhatják azt részben vagy teljes egészében vissza, ha:

– az APIA még nem tájékoztatta a kedvezményezettet az egységes kifizetési kérelemben szereplő esetleges hibákról;

– Az APIA nem értesítette a mezőgazdasági termelőt a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának szándékáról. Ha a helyszíni ellenőrzés során szabálytalanságot állapítottak meg, az érintett mezőgazdasági parcellákkal kapcsolatban nem engedélyezett a dokumentumok módosítása vagy visszavonása. Ha az egyszeri kifizetési kérelem változásai érintik a benyújtandó igazoló dokumentumokat vagy szerződéseket, ezeket a dokumentumokat vagy szerződéseket ennek megfelelően frissíteni kell.

Ki módosíthatja az egységes támogatási kérelmet

Az APIA a Támogatási útmutatóban kimondja, hogy csak maga a kérelmező vagy meghatalmazottja változtathatja meg az egységes kifizetési kérelmet. A meghatalmazást közjegyzői végzi (természetes személyek esetében) vagy megbízatás alapján (jogi személyek esetében) történik. Ehhez csatolni kell az egyszeri fizetési kérelem jogosultja személyazonossági igazolványának/kártyájának/útlevelének másolatát és a fizetési kérelem aktájához csatolandó meghatalmazást.

A meghatalmazott csak azzal a céllal és csak addig az ideig járhat el a jogosult nevében, amelyre a meghatalmazást kiadták. Az egységes támogatási kérelem minden változtatásához a mezőgazdasági termelőnek be kell nyújtania az e változásokat alátámasztó igazoló dokumentumokat. Az egységes kifizetési kérelem módosítására szolgáló űrlapok letölthetők az APIA www.apia.org.ro weboldaláról.

Az egységes kérelem módosítása elektronikus úton történik

A gazdálkodók által kitöltött kérelmet módosító űrlapokat a pályázók elektronikus formátumban (szkennelve), minden létező kommunikációs eszköz útján, levélben küldik el, vagy kivételes esetekben fizikailag is benyújtják az APIA-hoz, majd az IPA-Online/ IACS alkalmazáson keresztül követik az adminisztrációs folyamatot. Az egységes kifizetési kérelem minden változtatásához igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk e változások alátámasztására.

Az egységes kérelem módosítása a gazdálkodó kezdeményezésére történhet, vagy az APIA saját maga is megejtheti a módosításait. Tehát, ha a támogatás kedvezményezettjének kezdeményezésére történik a módosítás, akkor néhány űrlapot kell kitölteni, amelyeket a helyi / megyei / bukaresti központok kell benyújtani, az alábbiak szerint:

A 2021-es évre vonatkozó területnyilatkozat módosításához ki kell tölteni az M1 űrlapot, amely révén: megnövelheti a már bejelentett telek / parcella területét, megváltoztathatja a terméstípust, feloszthatja a telket parcellákra, megváltoztathatja a fizikai blokkszámot, ha az APIA nem értesítette a mezőgazdasági termelőt a hibákról, vagy nem került terepi ellenőrzés alá, módosíthatja az M2 űrlappal már hozzáadott telek területét. A növénytípusok megváltoztatása esetében, amelyek konkrét dokumentumok benyújtását jelentik az APIA-nak azokkal a rendszerekkel összhangban, amelyekért kifizetést kérnek, a gazdálkodóknak a törvényben meghatározott határidőn belül kell benyújtaniuk ezeket az iratokat,(ha ezeket a büntetési időszak alatt nyújtja be a mezőgazdasági termelő, a késést minden munkanapra 1 százalékkal szankcionálják).

Területek hozzáadása az M2 űrlap kitöltésével. Az M2 által hozzáadott területeket a földhasználatot igazoló dokumentumok támasztják alá. Az eredeti kérelmet követően bejelentetthez egy vagy több egyedi telek is hozzáadható, beleértve azokat a parcellákat is, amelyekre vidékfejlesztési támogatást igényelnek. A csomag / változat / alcsomag beírható a felületi nyilatkozatba. Sémák és / vagy intézkedések / csomagok / alcsomagok / változatok is hozzáadhatók.

Ha a mezőgazdasági termelő eleinte olyan egységes támogatási kérelmet nyújt be, amelyben csak az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó támogatási rendszereket igényli, majd kitölti az M2 módosító űrlapot, amelyben földterületről nyilatkozik, akkor kötelező módon papíralapon kell ezt kitöltenie, a dokumentumra dátumot kell írnia, el kell látnia kézjegyével, és csatolnia az M2 űrlaphoz az 57B szakaszt, a MADR 46/2021-es rendeletével jóváhagyott 2021. évi egységes kifizetési kérelem fizetési rendszerei / támogatási / támogatási intézkedései.

A telek (fölterületek) vagy annak egy részének a területi nyilatkozatból való kivonása, a telken lévő agrár-környezetvédelmi csomagok (a területek részleges kivonása) – M3. A 809/2014-es EU Rendelet 3. cikke értelmében egy egységes támogatási kérelem teljes egészében vagy részben bármikor, írásban visszavonható. Ha az APIA már tájékoztatta a mezőgazdasági termelőt az egységes támogatási kérelemben szereplő hibákról, rendellenességekről, ha az APIA értesítette már a mezőgazdasági termelőt a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának szándékáról, vagy ha a helyszíni ellenőrzés során az előírások be nem tartására derült fény, a kérelem az érintett területekre vonatkozó részének visszavonása már nem lehetséges. A parcellák vagy annak egy részének a területnyilatkozatból való kivonása, vagy részleges kivonása az M3 nyomtatvánnyal történik.

A terület teljes kivonása a 2021. évi kifizetési kérelemből.
A mezőgazdasági termelő bármikor visszavonhatja a kifizetési kérelemben bejelentett teljes területet (a visszavonás oka egyértelműen meg van határozva).

A cím / a banki adatok / cégnév megváltoztatásához anélkül, hogy a CUI módosult volna,-M4 bármikor leadható büntetés nélkül (6. számú melléklet). Az űrlapot a mezőgazdasági termelő szankciók nélkül, az APIA – nak nyújtja be az egységes támogatási kérelem benyújtását követően, a kifizetési határozat kiadását megelőzően.

Csatolandó dokumentumok, adott esetben a pályázati adatok módosítására irányuló kérelemhez:
– a CUI / CIF / CI másolata a név / név / cím megváltoztatásához;
– a banki adatok igazolása a banki adatok változásának esetében.

A szervezeti forma megváltoztatása miatt történő módosítások a kérelemben. Ebben az esetben ki kell tölteni a „Gazdasági átruházás / szervezet formájának módosulása űrlapot”, amelyet a mezőgazdasági termelő büntetés nélkül, az APIA CL / CJ-hez nyújt be az egységes támogatási kérelem benyújtását követően bármikor a kifizetési döntés kiadását megelőzően. Az ilyen típusú változásról a bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesítést kapnak.

Csatolandó dokumentumok:

– a bejegyzési dokumentum vagy a törlés igazolásának másolata, adott esetben;
– banki adatok igazolása.

Az állattenyésztési ágazatra vonatkozó egységes kérelem módosítása

Ha a gazdálkodó elmulasztja a (47) és (48) mezők kitöltését az állatokkal és a birtokolt gazdaságok kódjaival kapcsolatos információkkal, vagy hibásan kitöltik azokat, akkor a 47. és 48. mezők módosíthatók (az állatok számának módosítása, beleértve a állatok hozzáadását, az állattenyésztő gazdaság kódjának/ CNP,
vagy új mezőgazdasági kódok / CNP hozzáadása) az M1.1 nyomtatványon keresztül – A ZOOTECHNIKAI ÁGAZAT 2021-es ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA az egységes fizetési kérelem büntetésekkel történő benyújtásának határidejéig.

Egy másik speciális formanyomtatványt az öntözési ágazatnak szenteltek, az M1.2-es űrlap – A 2021-es öntözés vízével kapcsolatos nyilatkozat megváltoztatása (változtatásokat lehet végrehajtani a 46-os mezőkben: az öntözéshez vízének használati módozatainak módosítása vagy hozzáadása).

Az egységes kérelem módosítása, határidők

A gazdálkodók május 31. után, az egységes támogatási kérelmek benyújtásának határidejéig nyújthatnak be módosításokat az egységes támogatási kérelem kapcsán, minden munkanapra 1 százalékos csökkentést számítanak azokra az összegekre, amelyekre a mezőgazdasági termelő jogosult lett volna, ha az egységes támogatási kérelem módosítását május 31-ig benyújtotta volna.

2021. június 12-től kezdődően a fent említett két űrlapot nem veszik számításba olyanként, a hozzáadott / módosított területeket kizárják a 2021-es évre vonatkozó kifizetésből, de ettől függetlenül fogadják és nyilvántartásba veszik a formanyomtatványokat.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik ilyen típusú módosító űrlapokat nyújtanak be, amelyekkel az ANT 2-6 és / vagy a termeléstől függő támogatás kifizetését is kérik, be kell jelölniük a kifizetési kérelemben azt a támogatási rendszert, amelyhez támogatást igényelnek, és be kell nyújtaniuk a törvényes határidőn belül az adott vetések, növények és / vagy az új felülethez kapcsolódó dokumentumokat a megfelelő rendszerek szerint, amelyekért a kifizetést kéri. A földeket a területhasználatról szóló dokumentumok igazolják.

Az IPA-Online-ban kitöltött kérelemmel kapcsolatos nyilatkozatot a mezőgazdasági termelő tölti ki és írja alá, ideértve az M1 és M2 változásokat is (az egységes támogatási kérelem szerves része).

Mikor módosul az egységes kérelem az APIA kezdeményezésére

Az egységes kérelem módosítása az APIA kezdeményezésére is történhet, előzetes kereszt-igazolások útján, amelyek hozzájárulnak a fizetési kérelmek minőségének javításához. Az előzetes keresztellenőrzések eredményeiről az APIA az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított legfeljebb 26 naptári napon belül értesíti a mezőgazdasági termelőt.

Az előzetes ellenőrzések eredményeinek a mezőgazdasági termelőnek történő értesítésének utolsó napjától számított 9 naptári napon belül az APIA által értesített mezőgazdasági termelő szankciók nélkül módosíthatja az egységes támogatási kérelmet az online IPA-alkalmazásban. Az APIA értesíti a kérelmezőt a kérelem hibáiról / változásairól, amelyeket a gazdálkodónak az átvételi elismervény aláírásának napjától számított 15 napon belül kell tisztáznia.

Csak maga a kérelmező vagy az általa meghatalmazott személy töltheti ki az említett űrlapokat, így valójában nem az APIA hajtja végre a kérelem módosításait, hanem csak maga a gazdálkodó. Az egyszeri kifizetési kérelem minden változásához igazoló dokumentumokat kell benyújtani a módosítások alátámasztására.

Mint ismert, az APIA május 17-én zárta az egységes kérelem fogadására irányuló 2021-es kampányt. Így 2021. március 1. és május 17. között 802.956 egységes támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók 9.823.979 hektár területre. A kifizetési ügynökség szerint az egyszeri kifizetési kérelmek fogadására irányuló kampány még 25 napig, azaz 2021. június 11-ig tart, de minden megkésett napra 1 százalékos büntetést alkalmaznak.