Fără categorie

APIA-támogatás legelőre: feltételek, állatterhelés, szükséges dokumentumok, határidők, kifizetések

APIA-támogatás legelőre: feltételek, szükséges dokumentumok, határidők és kifizetések. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen (APIA) keresztül a legelőkért folyósított támogatást az átmeneti időszakban, 2021-ben és 2022-ben is folyósítják azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik benyújtották az egységes kérelmet, és akik megfelelnek az országos jogszabályokba foglalt, a közvetlen mezőgazdasági kifizetésekre vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

Azon gazdálkodók is, akik nem felelnek meg a minimális 0,3 UVM / hektár terhelésnek, megkaphatják az APIA-támogatást, amennyiben egy minimális mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, amely keretében évente legalább egy alkalommal lekaszálják a birtokukban levő állandó gyepterületet, június 15. és augusztus 1. között. Ezt követően a gazdálkodóknak be kell nyújtaniuk a széna tárolásával / értékesítésével kapcsolatos dokumentumokat a tartott állatok étkeztetésére, és / vagy a mezőgazdasági szektorból származó termékek forgalmazási könyvében található lapokat, a kérelem benyújtási évének október 15-éig.

Az Agrointeligența-AGROINTEL.RO bemutatja, hogy milyen feltételek mellett igényelhető a támogatás a legelőkre, hogy ezek tudatában részesülhessen a 2021-es kifizetésből.

 • Ki igényelheti a legelők támogatását?
 •  Melyek a legelő támogatásával kapcsolatos jogosultsági feltételek?
 •  Milyen dokumentumokat kell benyújtani a legelőtámogatáshoz?
 •  Mekkora hektáronkénti terhelést kell figyelembe venni?
 •  Milyen összegeket kaphatnak a gazdák hektáronként?

Ki igényelheti a legelők támogatását?

A legelőtámogatást azok a gazdálkodók kérhetik az APIA-tól, akik az Állami Földalap Ügynökségtől (ADS) vagy polgármesteri hivataltól vették koncesszióba területüket, és akik ezzel kapcsolatos, érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek. A hektáronkénti támogatást a következők is igényelhetik:

 •  olyan gazdák, akiknek érvényes bérleti szerződése van a városházával vagy az ADS-szel;
 •  az állattenyésztő egyesületek, amelyek kérést nyújtanak be az APIA-hoz, és egyesületként kapnak támogatást, amelyet később jogaiknak megfelelően átutalnak a tagoknak;
 •  olyan gazdálkodói szövetség tagjai, akik megkapják az egyesület beleegyezését az egységes kérelem saját nevükre történő benyújtására és a pénz beszedésére;
 •  természetes személyek, akik birtokolják a legelőt, amelyre támogatást igényelnek;
 •  jogi személyek, akik birtokolják a legelőt, amelyre támogatást igényelnek;
 •  legelőkkel rendelkező egyesületek;
 •  egyesületbeli gazdálkodók, akik birtokolják a területet.

Melyek a legelő támogatásával kapcsolatos jogosultsági feltételek?

A legelőtámogatásért folyamodó gazdálkodóknak meg kell felelniük mind az APIA-kifizetések általános feltételeinek, mind pedig a legelő-támogatási rendszerre vonatkozó feltételeknek. A feltételek a következők:

 •  regisztrálni kell az APIA által kezelt egyedi azonosító nyilvántartásba;
 •  az egységes támogatási kérelem határidőre való benyújtása;
 •  legalább 1 hektár nagyságú területet használjon, a mezőgazdasági parcella felülete legalább 0,3 hektár legyen;
 •  tartsa be a hektáronkénti 0,3 UVM-et, és /vagy évente legalább egyszer biztosítsa a terület lekaszálását
 •  olyan, az ADS-szel vagy a polgármesteri hivatallal kötött érvényes bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet az egységes kérelem benyújtása előtt írtak alá a felek;
 •  tulajdonosi szerződés felmutatása a magánlegelők esetében.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a legelőtámogatáshoz?

Általános dokumentumok, amelyeket minden mezőgazdasági termelőnek be kell nyújtania a támogatási rendszertől függetlenül, beleértve a legelőtámogatást is:

 • személyazonossági igazolvány / személyazonossági kártya / útlevél / nyilvántartási igazolás a cégnyilvántartó irodából / adott esetben adóügyi nyilvántartási igazolás, a képviselő esetében pedig az azonosító adatok, illetőleg személyazonossági igazolvány / személyazonossági kártya / útlevél másolata;
 • aktív bankszámla igazolása;
 •  közjegyzői meghatalmazás, ha a természetes személy mint mezőgazdasági termelő felhatalmaz egy más személyt az egységes kifizetési kérelem benyújtására

Sajátos dokumentumok. Azok a dokumentumok, amelyekkel egy egyesületbe be nem jegyzett gazdálkodók igazolják, hogy használják a polgármesteri hivatalhoz vagy az ADS-hez tartozó legelőt, ezek pedig a következők:

 •  az eredetivel megegyező másolat a gazdáknak a polgármesteri hivatalokkal / megyei tanácsokkal vagy az ADS-szel kötött koncessziós / bérleti / kölcsönszerződésekről, amelyekből kiderül a használt legelőterület felülete, és amelyet az egységes támogatási kérelem előtt írtak alá a felek. A törvény alapján a támogatási rendelet hatálybalépését megelőzően, azaz 2021. március 1-je előtt megkötött koncessziós / bérleti / kölcsönszerződések, amelyeknek tárgya a közigazgatási-területi egységekhez tartozó legelők használata, továbbra is érvényesek maradnak, a szerződésben meghatározott érvényességi és felmondási kitételeknek megfelelően;
 •  a gazdasági igazolványnak másolata, a sertések, juhok, kecskék és szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási folyamatának végrehajtására vonatkozó Állategészségügyi Norma szerint, amelyet az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnöke fogadott el a 40/2010-es rendeletével, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
 •  ha a gazdálkodónak nincs gazdaságkártyája, be kell mutatnia az engedélyezett szabadgyakorló állatorvos által kiállított igazolást, amelyen fel kell tüntetni az RNE-ben nyilvántartott gazdaság kódját, amely az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján érvényes;

Sajátos dokumentumok. Az állattenyésztői szövetségek által a jogszabályoknak megfelelően kiadott / bérelt közösségi legelők esetében benyújtandó dokumentumok. Azon állattenyésztői szövetségek esetében, amelyek a tagjaik állataival biztosítják a koncesszióba vett/ bérelt rét területének minimális 0,3 UVM / hektár terhelését az összefoglaló táblázat alapján, a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák az APIA-nak:

 • az eredetivel megegyező másolat az állattenyésztői szövetségek/egyesületek a polgármesteri hivatalokkal / megyei tanácsokkal vagy az ADS-szel kötött koncessziós / bérleti / kölcsönszerződésekről, amelyekből kiderül a használt legelőterület felülete, és amelyet az egységes támogatási kérelem előtt írtak alá a felek. A törvény alapján a támogatási rendelet hatálybalépését megelőzően, azaz 2021. március 1-je előtt megkötött koncessziós / bérleti / kölcsönszerződések, amelyeknek tárgya a közigazgatási-területi egységekhez tartozó legelők használata, továbbra is érvényesek maradnak, a szerződésben meghatározott érvényességi és felmondási kitételeknek megfelelően;
 •  az eredetivel megegyező másolat a tenyésztőszövetség közgyűlésének a pénzeszközök felhasználására vonatkozó határozatáról. Ezt a dokumentumot a késedelmes jelentkezés határidejéig lehet benyújtani. Meg kell jegyezni, hogy a tenyésztői szövetségek már nem igényelhetnek támogatást azokra a területekre, amelyekre a tagok már egyénileg igényeltek szubvenciót;
 •  összefoglaló táblázat, amely tartalmazza az összes tag egyetértését az egységes támogatási kérelem egyesület általi benyújtásával, valamint az egyesület minden egyes tagjára vonatkozó az azonosító adatokat, az állattartó telepek RNE azonosító kódját (kódjait), az állatok számát, és a kiosztott területeket. A 2-es mellékletben szereplő, összegző táblázatot évente kell kitölteni, és az önkormányzat láttamozza. A táblázat alább látható:

Sajátos dokumentumok. A legelőtámogatás kifizetésére az egyesületek tagjai egyenként is pályázhatnak. Az egyes tagokhoz tartozó területek kiszámítását az egyes tagok UVM-számának arányában, az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján végzik az egyesület által a városházától / helyi tanácsától bérelt / bérelt területekre. Az egyesület minden tagja mint a kifizetések kedvezményezettje, az egyszeri kifizetési kérelemben nyilatkozik az APIA-nak arról a területről, amelyet a közös állandó rétből őt illet, és amelyen a minimális 0,3 UVM / hektár állatterhelés legeltetésével biztosít. Azon legelők esetében, amelyet állandó jelleggel közösen használnak, e nincsenek fizikailag felosztva, a gazdálkodó a szóban forgó terület kategóriájának megfelelő terméskódot használja. A büntetéseket az egyes mezőgazdasági termelők, az egyesület tagjai által bejelentett terület arányában kell kiszámítani abban a fizikai blokkban, amelyben a szabálytalanságot megállapították. A következő dokumentumokat kell benyújtaniuk az APIA-nak:

 • az egyesület által a polgármesteri hivatallal / megyei tanáccsal kötött, az állandó legelőre vonatkozó koncessziós / bérleti szerződés másolata;
 •  annak az összefoglaló táblázatnak a másolata, amelyben az egyesület törvényes képviselője hozzájárulást ad az egyesület tagjai által igényelt területi támogatáshoz, és amely tartalmazza az egyesület tagjainak azonosító adatait, a tagok azon állatainak számát, amelyek a legelőn legelnek, továbbá a tagok állattenyésztési azonosító kódjait az Országos Gazdasági Nyilvántartásból, valamint az egyes tagok számára kiosztott területeket. Az összefoglalót az egyesület évente készíti el, és a polgármesteri hivatal láttamozza. A modell a fentiekben bemutatotthoz hasonló;
 •  a polgármesteri hivatal által a rét területét bérlő / koncesszióba vevő állattenyésztő egyesület részére kiállított igazolás másolata;
 •  a gazdaság kártyájának másolata, és ha a gazdálkodó nem rendelkezik ilyen kártyával, be kell mutatnia az engedélyezett szabadgyakorló állatorvos által kiállított igazolást, amelyen fel kell tüntetni az RNE-ben nyilvántartott gazdaság kódját, amely az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján érvényes.

Sajátos dokumentumok. A magánjog hatálya alá tartozó, legelőt használó magánszemélyek (fizikai/természetes személyek, vagyis azok a mezőgazdasági termelők, akik a föld birtokosai, két esetben igényelhetik a legelőtámogatást: ha vannak állataik, vagy ha nincsenek állataik.

Eképpen azoknak a magánszemélyi státusú gazdálkodóknak, akik legelőt és állatot is birtokolnak, legalább 0,3 UVM / hektár legeltetési szintet kell biztosítaniuk, vagy minimálisan évi egyszer kell biztosítaniuk a kaszálást a területen, és az egységes kifizetési kérelem benyújtásakor be kell mutatniuk:

 • annak az állattenyésztési gazdaságnak a kártyáját, amelyben az állatokat nyilvántartásba vették, vagy az engedélyezett állatorvos által kiállított igazolást, amely bemutatja az RNE-ben nyilvántartott gazdaság kódját, amely az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján is érvényes;
 •  ha az állandó legelő tulajdonosa nem biztosítja a minimális 0,3 UVM / hektár terhelést, és a minimális mezőgazdasági tevékenység abból áll, hogy június 15. és augusztus 1. között éves kaszálást biztosítanak legalább egyszer a tulajdonában lévő állandó területeken, akkor be kell mutatnia a széna tárolásával / értékesítésével kapcsolatos dokumentumokat a tartott állatok étkeztetésére, és / vagy a mezőgazdasági szektorból származó termékek forgalmazási könyvében található lapokat, a kérelem benyújtási évének október 15-éig.

Azok a magánszemélyek, akik legelőkkel rendelkeznek, de nem birtokolnak állatokat, és a minimális mezőgazdasági tevékenység kizárólag az éves kaszálás biztosításából áll, a folyó alkalmazási év október 15-ig a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák:

 •  a széna tárolásáról / hasznosításáról szóló dokumentum
 •  lap/lapok a mezőgazdasági ágazat termékeinek kereskedési könyvéből.

Sajátos dokumentumok. A legelőt használó magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek, vagyis azok a mezőgazdasági termelők, akik a föld birtokosai, két esetben igényelhetik a legelőtámogatást: ha vannak állataik, vagy ha nincsenek állataik.

Eképpen azoknak a jogi személyek, amelyek legelőt és állatot is birtokolnak, legalább 0,3 UVM / hektár legeltetési szintet kell biztosítaniuk, vagy minimálisan évi egyszer kell biztosítaniuk a kaszálást a területen, és az egységes kifizetési kérelem benyújtásakor be kell mutatniuk:

 •  annak az állattenyésztési gazdaságnak a kártyáját, amelyben az állatokat nyilvántartásba vették, vagy az engedélyezett állatorvos által kiállított igazolást, amely bemutatja az RNE-ben nyilvántartott gazdaság kódját, amely az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján is érvényes;
 •  ha az állandó legelő tulajdonosa nem biztosítja a minimális 0,3 UVM / hektár terhelést, és a minimális mezőgazdasági tevékenység abból áll, hogy június 15. és augusztus 1. között éves kaszálást biztosítanak a tulajdonában lévő állandó területeken, akkor be kell mutatnia a széna tárolásával / értékesítésével kapcsolatos dokumentumokat a tartott állatok étkeztetésére, és / vagy a mezőgazdasági szektorból származó termékek forgalmazási könyvében található lapokat, a kérelem benyújtási évének október 15-éig.

Azok a jogi személyek, amelyek legelőkkel rendelkeznek, de nem birtokolnak állatokat, és a minimális mezőgazdasági tevékenység kizárólag az éves kaszálás biztosításából áll, a folyó alkalmazási év október 15-ig a következő dokumentumokat kell hogy benyújtsák:

 •  a széna tárolásáról / hasznosításáról szóló dokumentum
 •  lap/lapok a mezőgazdasági ágazat termékeinek kereskedési könyvéből.

Sajátos dokumentumok. Az aktív gazdálkodók társulási tulajdonosi formái, amelyek legalább minimális mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a birtokukban lévő legelőkön, a törvényes képviselő útján nyújthatják be az egységes kifizetési kérelmet az alapító okiratnak/ vagy az alapszabálynak megfelelően. A konkrét dokumentumok a következők:

 •  a társulási formához tartozó földek tulajdonjogi iratainak, vagy a tulajdonjogot azonos jogi erővel bizonyító egyéb dokumentumok másolata, például a jogerős bírósági határozat, az adás-vételi szerződés, és ezen dokumentumok hiányában azon polgármesteri hivatal által kiállított igazolás, amelyhez a mezőgazdasági földterületek tartoznak;
 •  az összefoglaló táblázat másolata, amely tartalmazza a szarvasmarha-, juh-, kecske- és lófajok valamennyi, tagsági státussal rendelkező tenyésztőinek egyetértését azzal kapcsolatban, hogy az egyesület nyújtja be az egységes kifizetési kérelmet, és amely tartalmazza az egyesület tagjainak azonosító adatait, a tagok állattenyésztési azonosító kódjait az Országos Gazdasági Nyilvántartásból, a tagok által birtokolt állatok számát fajonként és kategóriánként, valamint a társulási forma által kaszálásra vagy legelésre használt terület mennyiségét. Az összesítő táblázatot az egyesület évente készíti el, a társulási forma elnöke írja alá, és a polgármesteri hivatal láttamozza. A modell a fentiekben bemutatotthoz hasonló;
 •  az eredetinek megfelelő másolat a tagok közgyűlésének a pénzeszközök felhasználására vonatkozó határozatáról. Ezt a dokumentumot a pályázatok késedelmes benyújtásának határidejéig lehet benyújtani;
 •  ha ezen társulási formák nem biztosítják a minimális 0,3 UVM / hektár terhelést a tagok állatai révén, a minimális mezőgazdasági tevékenység abból áll, hogy június 15. és augusztus 1. között minimum egyszer/év kaszálást biztosítanak a tulajdonban lévő területen.

Sajátos dokumentumok. A társulási tulajdoni forma tagjai, akik a birtokukban lévő terület terhelését biztosítják az állatok által mint aktív gazdálkodók, és akik minimális mezőgazdasági tevékenységet végeznek, az egyesületi forma tagjai közgyűlésének vagy tanácsának egyetértésével nyújtják be az egységes támogatási kérelmet.

A tagok által használt területeket a társulási forma osztja szét. Az igazoló dokumentumok, amelyeket ezen társulási formák minden tagja be kell hogy nyújtson az APIA-nak, a következők:

 •  a társulási formához tartozó földek tulajdonjogi iratainak, vagy a tulajdonjogot azonos jogi erővel bizonyító egyéb dokumentumok másolata, és ezen dokumentumok hiányában azon polgármesteri hivatal által kiállított igazolás, amelyhez a mezőgazdasági földterületek tartoznak;
 •  az összefoglaló táblázat másolata, amely tartalmazza a valamennyi tag beleegyezését, azonosító adatait, a tagok állattenyésztési azonosító kódjait az Országos Gazdasági Nyilvántartásból, a tagok által birtokolt állatok számát fajonként és kategóriánként, valamint a földterület mennyiségét;
 •  az összefoglaló évente készül el a fenti minta szerint, és az társulási forma elnöke írja alá;
 •  az eredetinek megfelelő másolat a tagok közgyűlésének a pénzeszközök felhasználására vonatkozó határozatáról. Ezt a dokumentumot a pályázatok késedelmes benyújtásának határidejéig lehet benyújtani;
 •  a polgármesteri hivatal által az egyesület részére kiállított igazolás másolata.

Mekkora hektáronkénti terhelést kell figyelembe venni?

Minimális tevékenység végzése mezőgazdasági területeken, általában legeltetésre vagy termesztésre alkalmas állapotban való fenntartás legeltetéssel, biztosítva a gazdálkodó által használt állatokkal történő legalább 0,3 UVM / hektár terhelést, vagy az állandó kaszálókon történő évi legalább egyszeri kaszálást, a rétekre
vonatkozó sajátos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Az 1800 m feletti magasságban elhelyezkedő legelők esetében, amelyeket természetes módon legeltetésre alkalmas állapotban tartanak fenn, a minimális aktivitás a legeltetésből áll, biztosítva a 0,3 UVM / hektár minimális terhelést az általuk tartott állatokkal.

Az állatok hektáronkénti terhelése 0,3 UVM / hektár. Kiszámításuk a következő átváltási mutatószám szerint történik:

 •  Bikák, tehenek és egyéb szarvasmarhák 2 év felett: 1,0 UVM / hektár;
 •  6 hónapos lófélék: 1,0 UVM / hektár;
 •  6 hónap és 2 év közötti szarvasmarhák: 0,6 UVM hektár;
 •  Juh / kecske: 0,15 UVM hektár.

Milyen összegeket kaphatnak a gazdák hektáronként?

A legelőket használó mezőgazdasági termelők területalapú támogatásokból részesülnek a 2020-as évre, amely a szántóföldi növényekre is alkalmazandó, nevezetesen:

 • Egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS): 98,738 euró / hektár, azaz 481,101 lej / hektár;
 •  Újrafelosztásos támogatás – első intervallum: 1-5 hektár, 5 euró / hektár, azaz 24,362 lej / hektár;
 •  Újrafelosztási támogatás – a második intervallum 5 hektár és 30 hektár között, 48,1053 euró / hektár, azaz 234,393 lej / hektár;
 •  A zöldítés kifizetése: 57,8245 euró / hektár, azaz 281,749 lej / hektár;
 •  Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: 36,6119 euró / hektár, azaz 178,391 lej / hektár.

A kérés évére vonatkozó kifizetések összege ősszel frissül, a kifizetések első részletét mint előleget október 16-ától fizetik.

Ezenkívül a gazdálkodók kompenzációs rendszerek révén is részesülnek kifizetésekben. Itt olvashat erről a témáról: Subvenția APIA pe un hectar de pășune. Plată de 787 lei/ha sau 1.083 lei/ha la zona defavorizată!

Mint ismert, az APIA május 17-én zárta az egységes kérelem szankció nélküli fogadására irányuló kampányt. A mezőgazdasági termelők azonban továbbra is kérhetik a támogatást 2021. június 11-ig, edig a dátumig az egységes támogatási kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani az APIA megyei / helyi központjaihoz, de minden munkanapra 1 százalékos büntetést alkalmaznak számukra azokra az összegekre, amelyekre a mezőgazdasági termelő jogosult lett volna, ha az egységes kifizetési kérelmet határidőre benyújtja.

Az APIA legfrissebb nyilvánosságra hozott mérlege szerint 2021. március 1. és május 24. között 809.693 kérelmet nyújtottak be az APIA-hoz 9.878.034 hektár területre.