Fără categorie

Új nyilvántartás – jövő év január 1-jétől kötelező a gazdáknak!

Kötelező nyilvántartás a gazdaságokban jövő évtől. Az európai követelményeknek megfelelően kitöltendő dokumentumra lesz szükség az ökológiai gazdálkodók számára, és ez 2022. január 1-jétől kötelezővé válik a
2018/848 európai parlamenti rendelet II. Mellékletének módosításáról szóló, 2021. július 12 -i felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban, az ökológiai termelés ágazatában működő vállalkozókra vonatkozó nyilvántartási követelmények tekintetében.

A rendelet, amelyet szeptember 22 -én, szerdán tettek közzé a Bizottság Hivatalos Lapjában, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. „Szükséges továbbá bizonyos egyedi elemek bevezetése a koherens és harmonizált nyilvántartások alapjainak biztosítása érdekében, ami elengedhetetlennek tekinthető ahhoz, hogy a piaci szereplők bizonyítékokat tudjanak szolgáltatni az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok hatékony alkalmazásáról. Ami a növénytermesztésre vonatkozó szabályokat illeti, a műtrágyák és a talajjavító szerek felhasználásával kapcsolatos adatok rögzítése érdekében be kell vonni bizonyos alkalmazási paramétereket, mivel a műtrágyák ökológiai termelésben történő felhasználására mennyiségi és minőségi korlátozások vonatkoznak, és ezeket figyelembe kell venni, ha az agronómiai intézkedések nem elegendőek a növények táplálkozási igényeinek kielégítéséhez” – állítja az idézett forrás.

Ezenkívül a rendelet meghatározza, hogy a nyilvántartások vezetésére vonatkozó követelményeket is meg kell határozni a tenyésztésre szánt fiatal állatokra vonatkozó egyedi rendelkezések tekintetében, különösen az állatok szaporodási ciklusára során bekövetkező pontos idő és az ezt előkészítő időszakra vonatkozóan.

Az új szabályozás a következőket tartalmazza:

1. Az I. rész a következőképpen módosul:

a) az 1.9.3. pont második mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumát, a termék nevét, a kérelmezett mennyiséget, valamint az érintett terményt és parcellákat”.
b) az 1.10.2. pont második mondata helyébe a következő szöveg lép: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az ilyen termékek használatának szükségességéről, beleértve az egyes termékek használatának dátumát vagy időpontjait, a termék nevét és hatóanyagát, az alkalmazott mennyiséget, az érintett veteményt és parcellákat, valamint a kártevő vagy a betegség nevét, amelyet ellenőrizni kell”;
c) az 1.11. pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek használatáról, beleértve az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, hatóanyagait és a felhasználás helyét”;
d) az 1.12. pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetőknek nyilvántartást kell vezetniük az egyes parcellákon felhasznált egyéb külső termelési tényezőkről, és adott esetben rendelkezésre kell bocsátaniuk a termelési szabályoktól való bármilyen eltérést igazoló dokumentumokat, amelyeket az 1.8.5. pontnak megfelelően szereztek be”;
e) a 2.2. pont a következő bekezdéssel egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a betakarítás időszakáról és helyéről, az érintett fajokról és a betakarított vadon élő növények mennyiségéről.”

2. A II. Rész a következőképpen módosul:

a) Az 1.1. pont a következő bekezdéssel egészül ki: „Az üzemeltetőknek alátámasztó dokumentumokkal kell rendelkezniük az állattenyésztési szabályoktól való eltérésekről, amelyeket az alábbi pontoknak megfelelően szereztek be: 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5., 1.7.8., 1.9.3.1. C) és 1.9.4.2. C).”
b) a szöveg a következő ponttal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek vagy igazoló dokumentumokat tartanak meg az állatok származásáról, amelyekben az állatokat a megfelelő rendszerekkel összhangban azonosítják (állatonként vagy tétel / madárállományonként / kaptáronként), állat-egészségügyi nyilvántartásokat a gazdaságba bevitt állatokról, az érkezésük dátumáról és az átállási időszakról”;

Az étrend nyilvántartása

Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az étrendről és adott esetben a legeltetési időszakról. Különösen nyilvántartást kell vezetniük a takarmány nevéről, beleértve a takarmány bármely formáját, például az összetett takarmányt, a különböző takarmány-alapanyagok arányát és a gazdaságukból vagy ugyanazon régióból származó takarmány arányát, és adott esetben a legelőterületekre való belépés időszakai, a legeltetési időszakok ott, ahol korlátozások vonatkoznak, és az 1.4.2. és 1.4.3. pont alkalmazását alátámasztó dokumentumokról”;
d) az 1.5.1.6. pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek használatáról, beleértve az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, hatóanyagait és a felhasználás helyét.”
e) a szöveg a következő ponttal egészül ki1.5.2.7: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek vagy igazoló dokumentumokat vezetnek az alkalmazott kezelésről, különösen a kezelt állatok azonosításáról, a kezelés időpontjáról, diagnózisáról, adagolásáról, a kezelésre használt termék nevéről és adott esetben az állatorvosi rendelvényről, hogy a kezeléstől mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az állati eredetű terméket ökológiai termékként lehessen forgalmazni és címkézni”;
f) a szöveg a következő ponttal egészül ki1.7.12 : Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek vagy igazoló dokumentumokat tartanak meg minden egyes alkalmazott műveletről, továbbá az 1.7.5., 1.7.8., 1.7.9. vagy 1.7.10. pont alkalmazását indokoló dokumentumokat. A gazdaságból elhagyó állatok esetében a következő adatokat kell rögzíteni, adott esetben: életkor, fejek száma, levágott állatok súlya, megfelelő azonosítás (állatonként vagy tételenként / madárállományonként / kaptáronként), a távozás dátuma és célpontja”;
g) az 1.9.4.4. pont c) pontja helyébe a következő szöveg lép: az épületekből minden alkalommal eltávolítják a madarakat, amikor a felnevelt madarak tételét megváltoztatják. Ez idő alatt az épületeket és berendezéseket tisztítják és fertőtlenítik. Továbbá, amikor minden egyes madártétel felnevelése befejeződött, a rekeszüket üresen kell hagyni a tagállamok által meghatározott ideig, hogy lehetővé váljon a növényzet visszanövése. Az üzemeltető nyilvántartást vezet vagy alátámasztó dokumentumokat őriz meg ezen időszak betartásával kapcsolatban. Ezek a követelmények nem alkalmazandók, ha a baromfit nem tételben tenyésztik, nem rekeszben tartják és szabadon mozoghatnak a teljes nap folyamán”;

A méhészek nyilvántartási kötelezettsége

Az üzemeltetők megfelelő méretarányú térképet tartanak vagy a kaptárak elhelyezkedésének földrajzi koordinátáit vezetik, amelyet meg kell adni az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek, és amely bizonyítja, hogy a méhcsaládok számára fenntartott területek megfelelnek e rendelet követelményeinek.

Az etetéshez a következő információkat kell bevezetni a méhészeti nyilvántartásba: a felhasznált termék neve, a termék felhasználásának dátuma, mennyisége és kaptárok, ahol ezeket használták. A térséget, ahol a kaptárak vanna a kaptárak azonosításával és az utazási idővel együtt jegyzik.

Minden alkalmazott intézkedést rögzíteni kell a méhészeti nyilvántartásban, beleértve a keretek eltávolítását és a méz kinyerését. A mézgyűjtés mennyiségét és időpontját is rögzítik.

A III. Rész a következőképpen módosul: Az üzemeltetőknek birtokában kell lennie a 3.1.2.1. d) és e) pontnak megfelelően megszerzett, a tenyésztett víziállatokra vonatkozó termelési szabályoktól való bármilyen eltérést igazoló dokumentumoknak”;

b) a 2.2.2. c) pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek használatáról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék nevét és az alkalmazott mennyiséget, valamint az érintett tételekre / tartályokra / medencékre vonatkozó információkat.”;
c) a 2.3.2. pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek felhasználásáról, beleértve a termék felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék nevét és az alkalmazott mennyiséget, valamint az érintett tételekre / tartályokra / medencékre vonatkozó információkat.”;
d) a szöveg a következő 3.1.2.4. ponttal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az állatok származásáról, azonosítva az állatokat / állatcsoportokat, az érkezés időpontját és a faj típusát, a mennyiségeket, az ökológiai vagy nem ökológiai állapotot és az átállási időszakot”;
e) a szöveg a következő 3.1.3.5. ponttal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az egyes étrendekről, különös tekintettel az élelem nevére és mennyiségére, a kiegészítő élelem felhasználására és az etetett állatokra / állattételekre.

Nyilvántartás vezetése a betegségek megelőzéséről

Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a betegségmegelőzési intézkedésekről, a pihentetésről, a tisztítás és a vízkezelés részleteiről, valamint az alkalmazott állat -egészségügyi és egyéb parazitaellenes kezelésről, különösen a kezelés dátumáról, diagnózisáról, adagolásáról, a kezeléshez használt termék és recept felírásának dátumáról az állat -egészségügyi ellátás, valamint arról az időről, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy az akvakultúra-termékeket ökológiai címkézéssel lehessen ellátni és forgalomba lehessen hozni.

g) a 3.1.5.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az állatjóléttel és a vízminőséggel kapcsolatos nyomon követési és karbantartási intézkedésekről. A tavak és medencék műtrágyázása esetén az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a műtrágyák és talajjavító szerek kijuttatásáról, amelyek tartalmazzák a kijuttatás dátumát, a termék nevét, az alkalmazott mennyiséget és az alkalmazás helyét”;
h) a 3.1.6.5. pont a következő bekezdéssel egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek ezekről a felhasználásokról, feltüntetve, hogy az a), b) vagy c) pont alá tartoznak -e.”

A IV. Rész a következőképpen módosul: Az üzemeltetőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a 25. cikkel összhangban feldolgozott bio élelmiszerek előállítására vonatkozó, nem ökológiai mezőgazdasági összetevők felhasználására vonatkozó engedélyek alátámasztó dokumentumait, ha ilyen engedélyeket szereztek vagy használtak.
c) a 2.2.3. pont a következő mondattal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek használatáról, amelyek tartalmazzák az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, hatóanyagait és a felhasználás helyét.
d) a szöveg a következő 2.3. ponttal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az élelmiszertermelésben használt minden termelési tényezőről. Összetett termékek előállítása esetén a termelési tényezők mennyiségét és az előállított mennyiséget meghatározó teljes recepteket / képleteket az illetékes hatóság vagy ellenőrző szerv rendelkezésére kell bocsátani.
e) a 2.4. pont a következő mondattal egészül ki: „Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek e termékek használatáról, amelyek tartalmazzák az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, hatóanyagait és a felhasználás helyét. Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a takarmány előállításához használt minden termelési tényezőről. Összetett termékek előállítása esetén a termelési tényezők mennyiségét és az előállított mennyiséget meghatározó teljes recepteket / képleteket az illetékes hatóság vagy ellenőrző szerv rendelkezésére kell bocsátani.”

A VI. Rész a következő 2.3. Ponttal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a bortermelésben, valamint a tisztításban és fertőtlenítésben használt bármely termék és anyag felhasználásáról, beleértve az egyes termékek használatának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, hatóanyagait és adott esetben, a felhasználás helyét.

A VII. Rész a következő 1.5. ponttal egészül ki: Az üzemeltetők nyilvántartást vezetnek az élesztő előállítására, tisztítására és fertőtlenítésére használt bármely termékről és anyagról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék nevét, a hatóanyagokat és a felhasználás helyét.

Milyen támogatásokat kapnak a gazdák az ökológiai gazdálkodási rendszereken keresztül?

A román gazdák pénzt kapnak a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) a 11. intézkedés – Ökológiai mezőgazdaság (M.11) szerint, az 1305/2013 (EU) rendelet 29. cikkelye szerint, későbbi módosításokkal. A kompenzációs kifizetést évente, egységnyi terület (hektár) szerint, fix összegben, önkéntes kötelezettségvállalások alapján folyósítják. A folyamatban lévő kötelezettségvállalások az aláírásuk időpontjában vállalt időszak végéig érvényesek.

Íme az idei évre meghatározott összegek:

11.1. Alintézkedés – Az ökológiai gazdálkodási gyakorlatokra és módszerekre való áttérés támogatása:
– 1. csomag – Mezőgazdasági növények szántóföldön (beleértve a takarmánynövényeket is) – 293 euró / hektár / év;
– 2. csomag – Zöldségek biogazdálkodásra való áttérésekor – 500 euró / hektár / év;
– 3. csomag – Az ökológiai gazdálkodásra áttérő gyümölcsösök – 620 euró / hektár / év;
– 4. csomag – Szőlőültetvények az ökológiai gazdálkodásra való áttérésben – 530 euró / hektár / év;
-5. Csomag – Gyógy- és aromás növények az ökológiai gazdálkodásra való áttérésben – 365 euró / hektár / év;
– 6. csomag – Állandó rétek az ökológiai gazdálkodásra való áttérésben:

  •  6.1. Változat – az ökológiai gazdálkodásra áttérő állandó rétek – nemzeti szinten alkalmazandó az elkötelezettség nélküli területeken M.10 – 143 euró / hektár / év,
  •  6.2. Változat – ökológiai gazdálkodásra áttérő állandó rétek – alkalmazható az M.10 támogatható területeken, és csak az M.10 kötelezettségvállalással együtt – 39 euró / hektár / év.

11.2. Alintézkedés – Támogatás az ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek fenntartásához:
– 1. csomag – Mezőgazdasági termények szántóföldön (beleértve a takarmánynövényeket is), ökológiai gazdálkodásban tanúsítva – 218 euró / hektár / év;
– 2. csomag – Minősített zöldségek az ökológiai mezőgazdaságban – 431 euró / hektár / év;
– 3. csomag – Minősített gyümölcsösök az ökológiai mezőgazdaságban – 442 euró / hektár / év;
– 4. csomag – Minősített szőlőültetvények az ökológiai mezőgazdaságban – 479 euró / hektár / év;
5. csomag – Ökológiai gazdálkodásban tanúsított gyógy- és aromás növények – 350 euró / hektár / év;
6. csomag – Minősített állandó rétek az ökológiai gazdálkodásban:

  •  6.1. Változat – az ökológiai mezőgazdaságban tanúsított állandó rétek – nemzeti szinten alkalmazandó az elkötelezettség nélküli területekre M.10 – 129 euró / hektár / év;
  •  6.2 változat – ökológiai gazdálkodásban tanúsított állandó rétek – alkalmazható az M.10 támogatható területeken, és csak M.10 kötelezettségvállalással együtt – 73 euró / hektár / év.